Gevolg koelmiddelen met een hoge GWP-waarde

De Europese Unie wil tegen 2050 de broeikasgasemissies reduceren met 80-95% ten opzichte van 1990, om dit te bereiken wil de EU in 2030 een emissiereductie bereikt hebben van 72-73% van niet CO2-broeikasgassen. Hieronder vallen dus ook de zogenaamde F-gassen.

Het gevolg van dit voorstel is dat de controles op installaties met een hogere GWP-waarde (Global Warming Potential, berekend als het (aard)opwarmingsvermogen over een periode van 100 jaar van 1 kg van een gas in verhouding tot 1 kg CO2), frequenter zullen gecontroleerd worden aangezien deze het meest vervuilend zijn en daardoor verboden zullen worden.

Uit het ingediende voorstel citeren we het volgende:
“Voorts is het vanaf 2020 niet meer toegestaan bestaande koelapparatuur met een hoeveelheid koelmiddelvulling van meer dan 5 ton CO2-equivalent met HFK’s met een zeer hoog GWP (>2.500) te hervullen, aangezien er op de markt al op grote schaal adequatere en energie-efficiënte vervangende koelmiddelen met een lager GWP verkrijgbaar zijn.”

Dit is slechts een van de maatregelen die genomen zal worden in het kader van de vooropgestelde doelstelling, maar deze maatregel zou wel een verhoging van de kostprijs kunnen betekenen. Voornamelijk de prijs van R404 en R507 zal toenemen in de toekomst, omwille van de hoge GWP-waarde en de schadelijkheid voor het milieu.