Wedstrijdreglement

ALGEMEEN REGLEMENT ONLINE WEDSTRIJDEN CLIMAPULSE NV

1. INLEIDING

Dit wedstrijdreglement bepaalt de regels en de deelnemingsvoorwaarden voor alle wedstrijden die Climapulse NV organiseert via haar website of andere online kanalen (zoals Instagram, Facebook, LinkedIn,…).

De eventuele aandacht voor dergelijke wedstrijden op de Climapulse websites impliceert niet dat het onderhavige wedstrijdreglement van toepassing wordt. Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden gelden, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van een bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op de andere bepalingen van dit algemene wedstrijdreglement.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

 1. In principe kan iedereen die op het ogenblik van de wedstrijd 18 jaar of ouder is, deelnemen aan een online wedstrijd van Climapulse NV, met uitzondering van eigen medewerkers en hun directe familieleden.
 2. De deelnemer is geen enkele vergoeding verschuldigd aan Climapulse NV voor de deelname aan een online wedstrijd.
 3. Als er sprake is van een fake profiel, kan de persoon achter dit profiel op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.
 4. Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op eenzelfde adres kan een prijs winnen binnen dezelfde online wedstrijd. De datum van deelname is hierbij bepalend.
 5. Wie toch een prijs wint zonder volledig te voldoen aan alle deelnemingsvoorwaarden, verliest automatisch zijn recht op de prijs, zonder schadevergoeding en zonder enig verhaal.
 6. De voorwaarden voor de deelname aan een wedstrijd worden in beknopte vorm op de actie-pagina meegegeven, naast dit uitgebreide wedstrijdreglement.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

 1. In het geval de wedstrijd een kennisvraag betreft, wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar aangewezen door loting uit alle deelnemers met het juiste antwoord.
 2. In het geval de wedstrijd een andere intellectuele inspanning betreft, zoals bijvoorbeeld het doorlopen van een profieltest, worden de winnaar of winnaars aangewezen door loting uit alle deelnemers die deze intellectuele inspanning volledig doorlopen hebben.
 3. In het geval de wedstrijd een lukrake trekking betreft, zoals bijvoorbeeld het ingeven van een mogelijk winnend cijfer op een formulier dat je ontvangt, worden de winnaar of winnaars door de toevallige speling van het lot (het in handen krijgen van dat specifieke winnende formulier) aan het winnend cijfer gekoppeld.

4. PRIJZEN

 1. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet.
 2. Climapulse NV kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.
 3. Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,...) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van de activiteit die alle voorwaarden bepaalt. Zo kan hij bijvoorbeeld vragen aanwezig te zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.
 4. Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in tijd.
 5. Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan wordt het recht op waarborg rechtstreeks uitgeoefend bij fabrikant of invoerder.
 6. Indien nodig dienen de winnaars een email te sturen naar het emailadres dat vermeld staat bij de info van de prijsvraag.
 7. Het toekennen van de prijzen aan de deelnemende personen zal gebeuren op het einde van de actieperiode door een gemachtigde van Climapulse NV.

5. AANSPRAKELIJKHEID VAN CLIMAPULSE NV

 1. Climapulse NV is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van het winnen van een prijs en/of deelname aan een wedstrijd.
 2. Climapulse NV is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname. Climapulse NV is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van een prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). Als bijvoorbeeld een prijs aangetekend of per koerier wordt verstuurd en deze kan niet aan de winnaar worden overhandigd, dan is Climapulse NV niet verantwoordelijk als de winnaar zijn prijs niet op een later tijdstip afhaalt, zelfs als hiervoor geen berichtgeving werd achtergelaten. Ook als bijvoorbeeld het bericht verloren is gegaan, of op onaanvaardbare wijze beschadigd werd, kan Climapulse NV niet aansprakelijk worden gesteld. Bij het bezorgen van een prijs waarvoor hoogdringendheid geldt (zoals bijvoorbeeld het toegangsrecht tot een evenement), kan van de deelnemer worden gevraagd om op een bepaald tijdstip telefonisch bereikbaar te zijn. Dit zal worden vermeld op de wedstrijdpagina. Bij onbereikbaarheid kan Climapulse NV de gewonnen prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal. Indien de prijs niet wordt opgehaald door de winnaar binnen de voorziene periode of indien hij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode, vervalt de deelnemer zijn recht op de prijs en kan Climapulse NV de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.
 3. Druk-, spel-, zet- of andere fouten alsook technische problemen (waaronder bij e-mail communicatie) kunnen niet worden ingeroepen als grond voor welke verplichting dan ook vanwege Climapulse NV. Indien Climapulse NV genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Climapulse NV hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
 4. Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.
 5. Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen per e-mail verstuurd worden aan info [at] climapulse.com met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.
 6. Climapulse NV is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd als gevolg van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

6. PERSOONSGEGEVENS

 1. De persoonsgegevens zullen worden verwerkt en gebruikt overeenkomstig de modaliteiten beschreven in de privacyverklaring van Climapulse NV: https://climapulse.com/nl/privacybeleid
 2. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto, naam en woonplaats kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Climapulse NV.
 3. De persoonlijke gegevens van de deelnemers kunnen in de bestanden van Climapulse NV opgeslagen worden en gebruikt worden voor commerciële doeleinden. Elke deelnemer heeft het recht deze gegevens op te vragen voor inzage ter controle, of om deze te laten verwijderen uit de bestanden van de wedstrijdorganisator. De persoonlijke gegevens zijn verplicht mee te delen voor de logistieke afhandeling van de wedstrijd. Ander gebruik van deze persoonlijke gegevens wordt beschreven in de privacy policy.

7. TOEZICHT OP WEDSTRIJD EN BESLISSINGEN

 1. Climapulse NV houdt toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw heeft Climapulse NV het recht om de betrokken deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en hem ook - al dan niet definitief - voor andere wedstrijden - al dan niet online - van Climapulse NV uit te sluiten. Climapulse NV heeft in die gevallen ook het recht om de deelnemer om teruggave te vragen van een eventueel reeds overhandigde prijs en een schadevergoeding te eisen voor de door Climapulse NV geleden schade (inclusief imago-schade).
 2. De uitslag van een wedstrijd is bindend en onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van een wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e- mail of telefonisch). Trekkingen en bekendmakingen van winnaars zijn definitief.

8. MEDE-ORGANISATOREN

Indien een wedstrijd samen met een of meerdere partijen wordt georganiseerd, dienen de bepalingen van dit reglement waarin sprake is van Climapulse NV te worden gelezen als eveneens verwijzend naar zowel Climapulse NV als de mede-organisator(en).

9. HET REGLEMENT

 1. Door deel te nemen aan online wedstrijden van Climapulse NV aanvaardt de deelnemer volledig dit wedstrijdreglement en alle beslissingen die Climapulse NV in verband met de wedstrijd zal treffen. Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement.
 2. Climapulse NV kan indien vereist dit algemeen wedstrijdreglement aanpassen. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website climapulse.com.